Извод из наставног програма за пети разред основног образовања и васпитања за предмет Информатика и рачунарство у школској 2013/2014.

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

(1 час недељно, 36 часова годишње)

Циљ и задаци

·    Циљ образовно-васпитног рада изборног предмета је да се ученици оспособе за самостално коришћење рачунара.

Задаци образовно-васпитног рада:

·    упознавање ученика са применом рачунара у различитим областима људске делатности;

·    развијање интересовања за примену рачунара у свакодневном животу и раду;

·    подстицање креативног рада на рачунару;

·    оспособљавање за рад на рачунару.

Пети разред

Оперативни задаци:

·    упознавање ученика са графичким радним окружењем оперативног система;

·    упознавање ученика са организацијом дискова, датотека и директоријума;

·    упознавање ученика са подешавањем околине за рад на српском језику;

·    упознавање ученика са инсталацијом додатних уређаја и програма;

·    упознавање ученика са радом у програму за обраду текста;

·    упознавање ученика са основним програмима за рад у мултимедији;

·    оспособљавање ученика за самостално коришћење рачунарских програма.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

ОПЕРАТИВНИ СИСТЕМ (14)

Увод у предмет. Графичко радно окружење оперативног система. Покретање програма. Рад у програму за управљање датотекама и директоријумима. Подешавање радног окружења. Инсталација програма. Инсталација додатних уређаја. Рад са тастатуром и мишем.

РАД СА ТЕКСТОМ (14)

Изглед основног прозора. Унос и кориговање текста. Рад са документима. Формат странице, подешавање маргина. Форматирање знакова. Форматирање пасуса. Штампање. Рад са сликама. Цртање у програму за обраду текста.

УВОД У МУЛТИМЕДИЈУ (8)

Увод у мултимедију. Програми за рад са мултимедијом. Примена мултимедије у настави. Коришћење ЦД-а и ДВД-а са аудио и видео садржајима (књиге, енциклопедије, атласи).

 

Comments